• Tilstedeværelse!
  • Max 5 dager udokumentert fravær pr. skole år.
  • Gjøre så godt de kan, ut i fra sine forutsetninger.
  • God orden og oppførsel.
  • Bruke muligheten i VIGO til å informere om fraværsårsak
  • Bruk registreringsskjema og søk til OTEK
    (Husk å legge ved karrakterutskrift fra vg1 - vg2 og evt. vg3 Samt annen relevant dokumentasjon)